Thứ Hai, 23/04/2018 -
Giám định tổn thất được bảo hiểm - Tổn thất xe cơ giới
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT XE CƠ GIỚI

SICO cung ứng những dịch vụ giám định tổn thất xe cơ giới gồm các trường hợp sau:

  • Thiệt hại vật chất đối với ô tô (thiệt hại do đâm va, lật, cháy, nổ, bão, lụt, sét,…)
  • Tổn thất có liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba: Bao gồm thương tật, hư hỏng hàng hóa / công trình của người thứ ba.
  • Tai nạn của người ngồi trên xe: Bao gồm lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe.

  1. Giám định xe 53S - 1795
  2. Giám định cháy xe 76M - 2523 tại Quảng Ngãi
  3. Giám định tổn thất xe 49X - 4660 tại Lâm Đồng
  4. Giám định tổn thất xe 49X - 7852 tại Lâm Đồng
  5. Giám định tổn thất xe 76M - 0839 tại Đà Nẵng
  6. Giám định tổn thất xe 81A - 007.57 tại Gia Lai
Các nội dung liên quan: